Kolding Kommune stikker en kæp i hjulet for nyt lokalt forsamlingshus

Landejendommen på Brosbjergvej i Christiansfeld, som ejeren havde planer om at omdanne til et nyt levende kultur-, historie og natursted. (Foto: sebro-press).

Af Svend Erik Brodersen

journalist (DJ)

CHRISTIANSFELD: At omdanne en gammel historisk gård i Christiansfeld til et efter ejerens oplysning levende kultur-, historie og natursted bliver næppe til noget. 

Det handler om ejendommen Brosbjergvej 11, beliggende lige i den sydlige del af Christiansfeld by.

Men kommunens Plan- Bolig- og Miljøudvalg har stukket en kæp i hjulet for planerne, ved ikke at dispensere fra landzoneloven.

I projektet indgik blandt andet at omdanne en overflødig lade på 160 kvadratmeter til forsamlingshus og koncertsted.

En række beboere i området, har i forbindelse med sagen over for kommunen udtrykt bekymring for udsigten til støjgener samt forøget trafik til og fra stedet, idet ejendommen ligger omgivet af boligområder i byzone på begge sider.

Kommunen har vurderet, at det ikke kan udelukkes, at naboerne vil kunne generes af aktiviteterne fra bygningen. Især fra aftenarrangementer i form af koncerter, konferencer og private fester.

Ansøgeren har i forbindelse med sagen oplyst, at det også var tanken at bruge udeområdet som samlingssted og til undervisningsbrug i naturfag for Christiansfeld Skole.

I afslaget har kommunen i øvrigt skævet til at øverste myndighed i den slags sager er Planklagenævnet. I en aktuel sag i en anden kommune har nævnet ændret et kommunalt ja til et afslag. Begrundelsen er derfor, at etablering af erhverv skal ske i områder, der er udlagt til formålet. Den pågældende bygning på Brosbjervej ligger uden for en landsby-afgrænsning, og at det ansøgte formål kan medføre betydelige nabogener i form af trafik og støj.

Afslaget er dog givet med bemærkningen om, at den kommunale forvaltning skal gå i dialog med ansøgeren om andre muligheder for fremtidig anvendelse af bygningerne på Brosbjergvej 11.

Ifølge BBR-registret er der i øjeblikket tre bygninger på adressen. Et stuehus, en stald og den omtalte lade. Ejendommen drives ikke længere som landbrug, og driftsbygningerne er dermed overflødige. Ejendommen er beliggende i landzone, men støder direkte op til et område i byzone, der i kommuneplanen er udlagt til boliger.

Landejendommen på Brosbjergvej i Christiansfeld, som ejeren havde planer om at omdanne til et nyt levende kultur-, historie og natursted. (Foto: sebro-press).
Landejendommen på Brosbjergvej i Christiansfeld, som ejeren havde planer om at omdanne til et nyt levende kultur-, historie og natursted. (Foto: sebro-press).
Landejendommen på Brosbjergvej i Christiansfeld, som ejeren havde planer om at omdanne til et nyt levende kultur-, historie og natursted. (Foto: sebro-press).
Se også