Hvem var Theodor Hansen, som lagde navn til stien?

Forum Christiansfeld har fået penge fra kommunen til at forny stierne. Theodor Hansens Sti ligger overfor skolen. Men hvem var Theodor Hansen...? – Vi har opfrisket en gammel artikel af Ole Sørensen, Arkivet, hvor han fortæller om den spændende cigarhandler.

Theodor Hansens Sti står der på en kort sti overfor skolen i Christiansfeld.

Historisk artikel af
Ole L. Sørensen, Arkivet

Mange tilflyttere her til kommunen ved ikke, hvem Theodor Hansen var, og dog møder vi så at sige dagligt vidnesbyrd om hans utrættelige søgen efter viden om det forgangne.

Derfor forekommer det naturligt her i hans gamle blad kort at fortælle om denne interessante skikkelse, en ener og en idealist til det yderste, for hvem forbindelsen til svundne generationer var lige så væsenlig som det daglige brød.

Født på kroen

Den 18. februar 1878 blev der på den gamle Tyrstrup Kro født et drengebarn, knøsen fik navnet Theodor Lauritzen Hansen. Det var hans forældre, som ejede kroen derude vest for Christiansfeld.

Efter sin konfirmation var han nogle år ved landbruget, men følte sig tiltrukket af sømandens frie tilværelse, så han gik i lære som maskinarbejder hos P. Madsen i Kolding for derefter at arbejde et år på Haderslev Maskinfabrik. Her fik han sin indkaldelsesordre til militærtjeneste i Kønigsberg.

Sømand i krig

Siden fik han maskinmestereksamen, såvel første som anden del. Hans higen efter søen var nu nået, han sejlede nogle år på Hamborg-Amerika linien, to år på Kinakysten under den russisk-japanske krig og knap et år i fast rute fra Venezuela til New York. Et hospitalsophold på St. Thomas, medens de Vestindiske øer endnu var danske, var også en del af hans oplevelser.

Efterhånden viste det sig, at stærkere end udlængslen og ønsket om at opleve verden på kryds og tværs var trangen til at tage del i den nationale kamp i landsdelen. Derfor opgav han havet. Efter et halvt år som underværkfører på Haderslev Maskinfabrik startede han et maskinværksted i Christiansfeld i de bygninger, hvor ”Smøgen” havde til huse.

Så kom Første Verdenskrig, og han måtte efter ordre give møde ved marinen i Kiel og sejlede det meste af krigen på Nordsøen som førstemester på en til minestrygning udrustet torpedobåd. Han var mod krigens slutning stationeret i Bjørkøsund i Finland, men vendte tilbage og oplevede de voldsomme begivenheder i revolutionsdagene.

Theodor Hansen var medlem af det første byråd i Christiansfeld. Han står nr. 2 fra venstre.

Tobakshandler

Af helbredshensyn forenet med den kendsgerning, at alt hans værkstedsudstyr var blevet beslaglagt til militært brug, blev håndværket lagt på hylden, og han åbnede en tobaksforretning i sin egen ejendom i Kongensgade 4.

I de fredelige år, der fulgte, har Theodor Hansen gjort sin store indsats i det nationale arbejde og udført et stort og påskønnelsesværdigt arbejde for sin by og dennes forskønnelse.

Genforeningsstenen

Det kan nævnes, at han sammen med afdøde læge Gabe og dyrlæge Hansen dannede et udvalg til fremskaffelse af et genforeningsmindesmærke, og på 15 årsdagen for Kong Christian den Tiendes indtog i Sønderjylland afslørede han det smukke mindesmærke på Genforeningspladsen.

Han var også formand for Historisk Samfund i Christiansfeld; det gav ham lejlighed til at gøre sit til at sætte de gamle nationale forkæmpere et minde og derved bevare minderige steder fra at gå i glemmebogen.

Det er meget vanskeligt for en lærling af Theodor Hansen at skildre den flid, hvormed han samlede oplysninger og vidnesbyrd om fortiden og de tanker, som rørte sig i hans indre.
Han fortalte så levende, behæftet med så stærkt et indtryk, at det klæbede sig til min hukommelse, så at interessen for bevaring af fortidens minder stadig anspores.

Theodor Hansen var den centrale skikkelse i Historisk Samfund, en forening, som desværre ikke eksisterer længere her, men hans vilje var sej, og det skete ofte, at han selv måtte punge ud, selv om midlerne var små hos dem selv, for at få en plan realiseret, eftersom foreninger af nævnte art sjældent svømmede i penge.

Når der skrives om sådan et retskaffent menneske, myldrer minderne frem, og personen træder tydelig frem for det indre øje, og det lune smil, han altid havde om munden, bliver så klart for ”lærlingen”.

Her skal kun nævnes nogle få af hans mange gerninger:

Christiansfeld Avis

For mange år siden startede han vort lokale blad ”Tyrstrup Herreds Tidende”, et blad, som har været til stor gavn for erhvervslivet her på egnen. Det gav ham ingen indtægt, i begyndelsen kun underskud; senere kom der mere balance i tingene, det var også det eneste, han ønskede, men bladet gavnede mange og gør det den dag i dag.

Han var medlem af Haderslev Amts Museums bestyrelse.

Mindesten

I samarbejde med Historisk Samfund fik han udført den smukke tavle med historiske data, der er indsat i gavlen på Brødremenighedens Hotel. En mindesten er sat ved den gamle Kongevej i Høkkelbjerg, hvor den berømte kgl. priviligerede kro lå.

Ved Torning Møllegård er rejst en mindesten for Skamlingsbankens fader, møller lver Staal.
På 100 årsdagen for Christian den Ottende’s kabinetsekretær, kammerherre C. L. Tillisch’s død, rejstes en mindesten ved hans fødegård i Favervrå.

Stien

Et særligt stort og smukt arbejde har han udført ved omlægningen eller omformningen af den gamle amtsbanestrækning fra byen ned til Tyrstrup kirkegård, en meget smuk spadseresti med blomsterbede i alle tænkelige variationer.

På hjørnet, hvor den gamle Jomfrusti blev krydset af banestrækningen, indsatte han to mindesten i jordvolden, sådan at der blev to stenbænke, hvor ryglænene var mindestenene for Kongevejen og jernbanen. Disse mindesten havde for øvrigt nær fået deres sidste hvilested i den gamle mergelgrav i Tyrstrup Nord, da Kongevejen blev anlagt, men efter en ret så kraftig røffel fra den gamle ”lærling”, den daværende sognerådsformand, blev den nu bestående mindemur rejst på stedet, hvor den stadig pryder hans værk. Stien er ikke mere så smuk som i hans tid, og dens udseende burde tages med i de forskellige planer om bevaring af kulturværdier.

Det bør dog ikke glemmes, at denne sti har fået benævnelsen Th. Hansens Sti. Efter at et udvalg i Aller var blevet dannet, blev der rejst en mindesten på det gamle tingsted ved ”Alfar Vejen” ved Aller Kirke, hertil var det oprindelig Tyrstrup herredsting nemlig blevet flyttet den 28. januar 1562.

Svanedammen

Theodor Hansen var også skaberen af den smukke ”svanedam” i skoven ved Smedeholm, der findes nu kun svage rester af dette smukke anlæg, som i mange år var til glæde for byens og omegnens beboere, men ak den er væk!

Som tak for sit store arbejde blev Th. Hansen tilkendt danebrogsmændenes hæderstegn, denne udmærkelse var i sjælden grad givet mere velfortjent.
Endvidere sad han i det første byråd i Christiansfeld Flække efter Genforeningen.

Skibs-katastrofe

Theodor Hansens liv var også præget af store sorger; den dybeste, der ramte ham og familien, var da den ældste søn Holger i 1928 forsvandt med skoleskibet ”København”, som forliste på rejse mellem Sydamerika og Australien, det blev sidst set ved øgruppen ”Tristan da Cunha”. 62 mand, heraf 45 elever, omkom ved dette forlis, som dengang vakte uhyre opsigt, dels fordi der her var tale om verdens dengang største sejlskib, dels fordi det aldrig senere er lykkedes at finde det mindste spor af skib eller besætning.

Theodor Hansen døde i 1953 efter en længere sygdomsperiode. Han efterlod sig to døtre og hustruen Rosa Hansen, født Landahl, hun stammede fra Lauenborg sydøst for Hamborg. De to døtre: Gertrud, som er enke efter proprietær Raun, Nederbygård ved Haderslev, og Erna, der er gift med fhv. vognmand Hans Jensen, Rødding.

Som Th. Hansens lærling kan jeg kun sige ham tak med hans egne ord, som passede så fortræffeligt på denne mand:

I skoven står en plads nu tom,
en gammel eg er faldet!

Ole L. Sørensen/Henri.

 

Se også