Dieselgenerator må ikke skade flagermus

Kolding Kommune har givet tilladelse til en dieselgeneratorplads på ca. 96 m2 på Vranderupvej 214, 6640 Lunderskov.

Ejeren ønsker at opstille to dieselgeneratorer med tanke på, hvis nu den nuværende dieselgenerator skulle svigte. Der bliver hegn om og et armeringsnet som tag.

Forstærkerstationen blev oprettet af Post- og telegrafvæsenet i 1968 og udbygget senest i 2023 med en kølergård. I 2004 blev tre embedsboliger udstykket og frasolgt.

Kommunen mener ikke, det vil påvirke planter eller dyr, men nævner dog, at flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter, særligt i ældre træer og læhegn. Da alle arter af flagermus er beskyttede dyrearter, må deres yngle- og rasteområder ikke ødelægges. Hvis der opdages flagermus, skal der sikres beskyttelse af flagermusene eller udslusning ved hjælp af Naturstyrelsen.

Se også